Wait, please...

Politica de ConfidențialitateÎn baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) și în baza legislației în vigoare în Romania, prezenta Politica de Confidențialitate vizează persoanele vizate de prelucrările de date efectuate de UNIUNEA GEODEZILOR DIN ROMÂNIA.

UNIUNEA GEODEZILOR DIN ROMÂNIA depune eforturi pentru a asigura protecția confidențialității datelor dumneavoastră personale în calitate de persoana vizată atunci când utilizați serviciile noastre. În acest sens, prin prezenta politica stabilim atât modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate, drepturile pe care le aveți ca și persoana vizata dar și modul în care acestea vor fi protejate. Orice modificări efectuate în cadrul prezentei Politici de Confidențialitate pot fi găsite daca vizitați website-ul nostru: sgr.ugr.ro.

UNIUNEA GEODEZILOR DIN ROMÂNIA se aliniază prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) si prin prezenta Politica de Confidențialitate vom puncta câteva aspecte importante.

1. Scopul utilizării datelor cu caracter personal în calitate de persoana vizată

Prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de persoana vizată vă exprimați acordul expres si neechivoc cu privire la utilizarea de către UNIUNEA GEODEZILOR DIN ROMÂNIA a datelor colectate în următoarele scopuri:

Pentru a prelua reclamațiile și/sau sugestiile dumneavoastră și pentru a vă răspunde în mod corespunzător, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail;

Pentru a vă prelua solicitările online transmise prin intermediul adresei noastre de email office@ugr.ro; caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon fix/mobil, adresa;

Pentru a vă contacta în vederea prezentării manifestărilor și simpozioanelor organizate, sau pentru pornirea de demersuri necesare semnării unui contract, în eventualitatea oricăror probleme sau situații ivite în cadrul activității , caz în care ne va fi necesar, spre exemplu, numărul dumneavoastră de telefon fix/mobil, adresa de email și eventual, alte date cu caracter personal care pot fi colectate prin diverse aplicații și formulare online disponibile pe website-ul ugr.ro, telefonic sau prin mijloace față în față în cadrul UNIUNII GEODEZILOR DIN ROMÂNIA;

Datele dumneavoastră colectate pentru scopurile enumerate mai sus vor fi păstrate doar atât timp cat este necesar și legal, pentru a răspunde scopurilor pentru care au fost colectate și atât timp cat impune legea, ulterior urmând ca datele personale sa fie șterse ori transformate în date anonime, cu excepția situației în care exista o dispoziție legala imperativă pentru a le păstra.

2. Drepturile Dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal, și, în caz afirmativ, aveți acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile prelucrării lor, prin formularea unei cereri în acest sens către operator;

Dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, prin trimiterea unei cereri în acest sens către operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personale în situația în care acestea sunt incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în situațiile în care (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (și nu există un nou scop legal pentru prelucrare), (ii) baza legală a prelucrării o reprezintă consimțământul persoanei vizate, iar persoana vizată își retrage consimțământul, și nu există nici un alt temei legal pentru prelucrare, (iii) persoana vizata își exercită dreptul la opozitie și operatorul nu are motive în favoarea continuării prelucrării care prevalează, (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru respectarea legislației UE sau din Romania, sau (vi) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale oferite către copii (dacă este cazul), pentru care consimțământul este guvernat de reguli speciale;

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul să obtineți restricționarea prelucrării în situațiile în care: (i) considerați că se prelucrează date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriți stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitând doar restricționarea utilizării lor; (iii) în situația în care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru prelucrarea lor în scopurile menționate mai sus, dar dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța sau (iv) dumneavoastră v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă temeiurile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare, când prelucrarea este bazată pe consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la momentul retragerii consimțământului;

Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situația dumneavoastră particulară, atunci când prelucrarea este întemeiată pe un interes legitim si să vă opuneți în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri;

Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul la portabilitatea datelor, și anume dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date către un alt operator, în situația în care prelucrarea se face în baza consimțământului dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

Dreptul de a depune o plângere în fața Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisa, semnată si datată, transmisă la sediul nostru sau la adresa de email: office@ugr.ro.

În plus, începând cu 25 mai 2018, daca aveți nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale va puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa: office@ugr.ro. Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

3. Transferul de date

UNIUNEA GEODEZILOR DIN ROMÂNIA nu va transfera, vinde sau oferi la schimb datele dumneavoastră către terți, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

4. Securitatea datelor Dumneavoastră

UNIUNEA GEODEZILOR DIN ROMÂNIA a luat masuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecție și de securitate adecvat în cadrul operațiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori împotriva pierderii sau manipulării neautorizate a datelor. În plus, în acord cu evoluția tehnologiei în materie informatica, depunem eforturi continue în scopul adaptării măsurilor de securitate.

5. Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate. Vom păstra aceste informații pentru perioada specificată la art. 1 de mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului UNIUNII GEODEZILOR DIN ROMÂNIA.

6. Responsabilitate

UNIUNEA GEODEZILOR DIN ROMÂNIA este responsabilă pentru conformitatea cu GDPR cât și pentru principiile stabilite în aceasta Politica. UNIUNEA GEODEZILOR DIN ROMÂNIA va menține sub responsabilitatea sa un registru în care va tine o evidenta a procesării datelor cu caracter personal si scopul pentru care au fost colectate iar acolo unde este necesar va pune informațiile la dispoziția autorităților de supraveghere.

Orice întrebări legate de această politică de confidențialitate pot fi adresate la adresa de email: office@ugr.ro

7. Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat. În cazul în care se constată posibile încălcări a securității datelor, UNIUNEA GEODEZILOR DIN ROMÂNIA are obligația notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore și a persoanelor vizate în cel mai scurt timp;

8. Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale

Utilizatorii au dreptul de a solicita în orice moment pe parcursul perioadei de stocare descrisă în art. 1 din prezenta, exercitarea drepturilor de persoana vizată așa cum sunt prevăzute în art. 2 din prezenta politica și de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) prin transmiterea unui email la office@ugr.ro.

9. Plângeri/sesizări/solicitări și termene de răspuns

Utilizatorii ale căror date au fost colectate și/sau procesate și pentru ale căror scopuri și-au dat consimțământul, pe toata perioada pentru care aceste date au fost colectate, persoanele vizate – utilizatorii pot transmite plângeri / sesizări / solicitări către UNIUNEA GEODEZILOR DIN ROMÂNIA transmițând astfel un email la adresa office@ugr.ro.

Termenul de răspuns pentru astfel de plângeri/sesizări/solicitări este de 30 (treizeci) de zile de la data primirii si înregistrării acestora (conform legilor în vigoare, în mod excepțional, perioada poate fi prelungită cu două luni, cu respectarea anumitor obligații de către operator).

10. Modificări/completări ale acestei politici

UNIUNEA GEODEZILOR DIN ROMÂNIA își rezerva dreptul de a modifica aceasta politica unilateral ori de câte ori consideră că este nevoie și sau de exemplu în urma unor modificări legislative relevante. În cazul în care se fac modificări ale prezentei Politici de Confidențialitate, UNIUNEA GEODEZILOR DIN ROMÂNIA le va face cunoscute prin intermediul website-ului: sgr.ugr.ro prin actualizarea documentului Politica de Confidențialitate, postat pe website. Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește Politica de Confidențialitate.

11. Date de contact

UNIUNEA GEODEZILOR DIN ROMÂNIA, Bd. Lacul Tei nr. 124, Sector 2, București, Email: office@ugr.ro

Leave A Comment

News